O kancelarii

Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie prawi specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń z obligacji korporacyjnych. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek.

Jako jedna z pierwszych kancelarii w Polsce podjeliśmy walkę z bankami w imieniu osób, które posiadają kredyty frankowe. Posiadamy na swoim koncie wiele korzystnych wyroków w sprawach przeciwko instytucjom finansowym. Zespół Kancelarii to nie tylko specjaliści w określonych dziedzinach prawa, ale również doradcy wspomagający złożone procesy gospodarcze, posiadający kompleksową wiedzę fachową oraz duże doświadczenie praktyczne.


UWAGA kancelaria obsługuje obligatariuszy GETBACK z całego kraju. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny (22) 2951294 lub e-mail: getback@adwokatjsosnowski.pl – w treści maila prosimy opisać krótko sprawę oraz podać swoje dane kontaktowe. Skontaktujemy się w ciągu 48h.

Skuteczna reprezentacja w aferze GetBack

Skuteczna reprezentacja wymaga aby każde podejmowane przez obligatariusza działanie, składane pisma i reklamacje były adekwatne indywidualnej sytuacji i sporządzone w sposób pozwalający na uzyskanie przewagi procesowej. A zatem zdecydowanie rekomendujemy wykonanie analizy stanu faktycznego i prawnego Państwa sprawy, w celu ustalenia najbardziej skutecznej procedury odzyskania wierzytelności oraz oceny możliwości podjęcia próby pozasądowego zakończenia sprawy.

Przeczytaj jakie są

⇨Prawne możliwości dochodzenia roszczeń dla obligatariuszy Getback⇦

Kancelaria uruchomiła także porady prawne dla obligatariszuy i wierzycieli Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers – oferujemy:

 • porady prawne w celu zabezpieczenia interesów wierzycieli i obligatariuszy Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers
 • analizy prawne jednostkowych przypadków w celu określenia możliwości dochodzenia roszczeń i skierowania pozwu
 • reprezentowanie obligatariuszy Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers w toku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • reprezentowanie obligatariuszy w toku przyszłych postępowań sądowych po stwierdzeniu, że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do wytoczenia takiego powództwa;
 • SKUTECZNIE DZIAŁAMY W IMIENIU OBLIGATARIUSZY

  Specjalizacje

  Obligacje GetBack

  W związku z obecną sytuacją w spółce Getback S.A. obecnie podejmujemy działania mające na celu doprowadzić do odzyskania zainwestowanych obligatariuszy środków. Posiadamy stosowną wiedzę oraz doświadczenie aby wykazać nieuczciwe praktyki stosowane przez dystrybutorów obligacji Getback

  W przypadku niewypłacalności emitenta nasza kancelaria opracowała strategię która daje możliwość dochodzenia roszczeń od dystrybutorów obligacji w związku z licznymi uchybieniami dystrybutorów. Jak wynika z analiz dokumentacji przedstawianej przez obligatariuszy – dystrybutorzy obligacji w większości przypadków nie dochowywali obowiązków wynikających z przepisów dyrektywy MIFID lub też celowo wprowadzali klientów w błąd.

  Kancelaria przygotowała strategie działań dzięki której możemy zaproponować obligatariuszom między innymi podjęcie działań zmierzających do dochodzenie odszkodowania od podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji.

  Istotnym warunkiem na początkowym etapie dochodzenia odszkodowania od dystrybutora jest wykazanie bezskuteczności egzekucji lub brak zaspokojenia wierzyciela w toku postępowania upadłościowego spółki. Bezskuteczność egzekucji lub niepowodzenie w toku upadłości jest warunkiem koniecznym do wykazania przez obligatariusza szkody, oraz braku możliwości zaspokojenia swoich roszczeń przy pomocy komornika lub z masy upadłości.

  Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach postępowań mających na celu sądowe dochodzenie roszczeń, w ramach postępowań karnych, jak również dbamy o interes Klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, czy upadłościowych.

  Kancelaria podejmuje także kroki dla zabezpieczenia interesów obligatariuszy i wierzycieli Hussar Gruppa S.A.,Basel Olten Pharm, GB Managers

  Ostatnio na blogu

  • Obligacje Getback – kolejny korzystny wyrok dla Klienta kancelarii
   Rozpatrując pozew, Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w dniu 6 maja 2020 r., uznając roszczenie za zasadne, a przytoczone okoliczności za niebudzące wątpliwości, wydał nakaz zapłaty wobec Idea Bank SA i PNP SA nakazując pozwanym, aby zapłacili na rzecz Powódki zainwestowane środki wraz z kosztami procesu (łącznie 87 617,00 zł) w terminie 2 tygodni, albo wnieśli w tym terminie sprzeciw. Sprawa, w której został wydany nakaz zapłaty wobec Idea Banku SA i PNP SA (były Polski Dom Maklerski) dotyczy zakupu przez klientkę naszej Kancelarii obligacji korporacyjnych spółki GetBack SA na kwotę 80 000 zł. Sprawa ma swój początek w Lion’s Bank- oddziale Idea Banku, który współpracował z Polskim Domem Maklerskim (PNP SA) i sprzedał Powódce obligacje GetBack przedstawiając je jako bezpieczną metodę na zainwestowanie środków finansowych. Klientka, jak większość poszkodowanych osób w tzw. aferze GetBack, była przekonana, że skoro coś jej oferuje Bank, to jest to bezpieczna oferta z tzw. “gwarancją kapitału”. Propozycję nabycie obligacji spółki GetBack przedstawiano jej jako specjalną ofertę wyłącznie dla wybranych klientów, wskazując, że jest to odpowiednik lokaty tylko lepiej oprocentowanej. Klientka przed podjęciem decyzji o inwestycji nie otrzymywała informacji o spółce GetBack SA. Co więcej, nie złożyła również zapisu na obligacje poprzez elektroniczny formularz, nie podpisała zlecenia nabycia ani innych dokumentów z tym związanych. Transakcja zakupu obligacji de facto odbyła się w oparciu o wiadomości SMS i krótką rozmowę telefoniczną z pracownikiem banku. Wszystkie czynności dotyczące nabycia obligacji dokonywał doradca (wypełnił formularz) dotyczący nabycia obligacji i przekazał go mailem do ówczesnego Polskiego Domu Maklerskiego wskazując jedynie klientce, gdzie ma przelać środki. Co istotne, dopiero na tym etapie Powódka po raz pierwszy zetknęła się z nazwą spółki „Polski Dom Maklerski”. Powódka nie otrzymała jednak zwrotu zainwestowanych środków, nie zostały jej również wypłacone żadne odsetki z posiadanych obligacji. Dlatego też, po bezskutecznym złożeniu reklamacji oraz pism wzywających do zapłaty, w maju 2019 roku klientka reprezentowana przez naszą Kancelarię wystąpiła przeciwko Idea Bank SA i PNP SA z roszczeniem o zwrot środków związanych z nabyciem obligacji, powołując się m.in. na ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o nieuczciwych praktykach rynkowych i prawo bankowe. W odpowiedzi na pozew, Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w dniu 6 maja 2020 r., uznając roszczenie za zasadne, a przytoczone okoliczności za niebudzące wątpliwości, wydał nakaz zapłaty wobec Idea Bank SA i PNP SA nakazując pozwanym, aby zapłacili na rzecz Powódki zainwestowane środki wraz z kosztami procesu (łącznie 87 617,00 zł) w terminie 2 tygodni, albo wnieśli w tym terminie sprzeciw. Jest to kolejna nakaz zapłaty wydany w sprawie tzw. afery GetBack, w której poszkodowanych reprezentuje Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.
  • Kolejny korzystny wyrok dla naszego Klienta nabywcy obligacji Getback (kwota 410.000zł)
   Sprawa, w której zapadł powyższy wyrok zaoczny zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności dotyczy zakupu przez klienta Kancelarii obligacji korporacyjnych spółki GetBack SA, do których nabycia doszło przy udziale dwóch podmiotów, Idea Banku i  Polskiego Domu Maklerskiego (obecnie PNP SA). Szczegółowe informacje: https://www.sprawy-przeciwko-bankom.pl/kolejny-korzystny-wyrok-dla-naszego-klienta-nabywcy-obligacji-getback-kwota-410-000zl/
  • Sąd wydał nakaz zapaty wobec Idea Bank i PNP S.A. w sprawie naszego Klienta
   W dniu 26 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w osobie SSO Tomasza Gala wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazując pozwanym Idea Bank S.A. i PNP S.A., aby zapłacili naszemu Klientowi kwotę 200 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz koszty procesu. 
  • Zajęcie rachunku Idea Bank w związku z roszczeniami naszych Klientów
   Postanowieniem z dnia 26.02.2020 sąd zabezpieczył roszczenie naszego Klienta w stosunku do Idea Bank S.A. o zapłatę kwoty 200 000,00 zł poprzez: 1) zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski na rzecz Idea Bank S.A. oraz 2) zajęcie ruchomości stanowiących własność Idea Bank S.A. 
  • Zabezpieczenia roszczeń w sprawach naszych Klientów
   Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił naszemu Klientowi, który zdecydował się pozwać Idea Bank od którego nabył 5 obligacji emitowanych przez GetBack, zabezpieczenia roszczenia w wysokości 100 000 zł.  Sąd Okręgowy i uznał, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego istnienie roszczenia poszkodowanego zostało dostatecznie uprawdopodobnione, poszkodowany wystarczająco więc wykazał, … Czytaj dalej