Obligacje Getback – kolejny korzystny wyrok dla Klienta kancelarii

Rozpatrując pozew, Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w dniu 6 maja 2020 r., uznając roszczenie za zasadne, a przytoczone okoliczności za niebudzące wątpliwości, wydał nakaz zapłaty wobec Idea Bank SA i PNP SA nakazując pozwanym, aby zapłacili na rzecz Powódki zainwestowane środki wraz z kosztami procesu (łącznie 87 617,00 zł) w terminie 2 tygodni, albo wnieśli w tym terminie sprzeciw. Sprawa, w której został wydany nakaz zapłaty wobec Idea Banku SA i PNP SA (były Polski Dom Maklerski) dotyczy zakupu przez klientkę naszej Kancelarii obligacji korporacyjnych spółki GetBack SA na kwotę 80 000 zł. Sprawa ma swój początek w Lion’s Bank- oddziale Idea Banku, który współpracował z Polskim Domem Maklerskim (PNP SA) i sprzedał Powódce obligacje GetBack przedstawiając je jako bezpieczną metodę na zainwestowanie środków finansowych. Klientka, jak większość poszkodowanych osób w tzw. aferze GetBack, była przekonana, że skoro coś jej oferuje Bank, to jest to bezpieczna oferta z tzw. “gwarancją kapitału”. Propozycję nabycie obligacji spółki GetBack przedstawiano jej jako specjalną ofertę wyłącznie dla wybranych klientów, wskazując, że jest to odpowiednik lokaty tylko lepiej oprocentowanej. Klientka przed podjęciem decyzji o inwestycji nie otrzymywała informacji o spółce GetBack SA. Co więcej, nie złożyła również zapisu na obligacje poprzez elektroniczny formularz, nie podpisała zlecenia nabycia ani innych dokumentów z tym związanych. Transakcja zakupu obligacji de facto odbyła się w oparciu o wiadomości SMS i krótką rozmowę telefoniczną z pracownikiem banku. Wszystkie czynności dotyczące nabycia obligacji dokonywał doradca (wypełnił formularz) dotyczący nabycia obligacji i przekazał go mailem do ówczesnego Polskiego Domu Maklerskiego wskazując jedynie klientce, gdzie ma przelać środki. Co istotne, dopiero na tym etapie Powódka po raz pierwszy zetknęła się z nazwą spółki „Polski Dom Maklerski”. Powódka nie otrzymała jednak zwrotu zainwestowanych środków, nie zostały jej również wypłacone żadne odsetki z posiadanych obligacji. Dlatego też, po bezskutecznym złożeniu reklamacji oraz pism wzywających do zapłaty, w maju 2019 roku klientka reprezentowana przez naszą Kancelarię wystąpiła przeciwko Idea Bank SA i PNP SA z roszczeniem o zwrot środków związanych z nabyciem obligacji, powołując się m.in. na ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o nieuczciwych praktykach rynkowych i prawo bankowe. W odpowiedzi na pozew, Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny w

Kolejny korzystny wyrok dla naszego Klienta nabywcy obligacji Getback (kwota 410.000zł)

Sprawa, w której zapadł powyższy wyrok zaoczny zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności dotyczy zakupu przez klienta Kancelarii obligacji korporacyjnych spółki GetBack SA, do których nabycia doszło przy udziale dwóch podmiotów, Idea Banku i  Polskiego Domu Maklerskiego (obecnie PNP SA). Szczegółowe informacje: