Prawne możliwości dochodzenia roszczeń dla obligatariuszy Getback

Na szczęśliwy finał sprawy dla obligatariuszy GetBack, bez wytoczenia postępowania sądowego, już raczej nie można liczyć, dlatego nie można dłużej czekać tylko należy wziąć sprawy w swoje ręce. Możliwości, aby odzyskać zainwestowane środki jest bowiem dużo, żeby jednak wybrać tę najlepszą, trzeba dokładnie poznać problem i odnieść go do obowiązujących przepisów, poniżej prezentujemy zatem przygotowane przez Kancelarię Sosnowski adwokaci i radcowie prawni przykładowe roszczenia i ich podstawy prawne w możliwych sprawach przeciwko GetBack.

W pierwszej kolejności jednak należy poznać przeciwnika, przed podjęciem konkretnych kroków dobrze jest więc dowiedzieć się które banki oraz jakie inne podmioty zawarły niekorzystne umowy z GetBack. 

Pozyskanie wskazanych informacji pozwoli bowiem ustalić jakie procedery stosowane były przez GetBack i czy wszystkie umowy realizowane były za cenę rynkową, jeśli nie, istnieje bowiem szansa by obligatariusze swe należności egzekwowali od podmiotów, które na takich transakcjach zyskały

Uzyskanie wskazanych informacji proste oczywiście nie będzie, trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, że GetBack chętnie ujawni swym wierzycielom informacje ułatwiające dochodzenie roszczeń, nie oznacza to jednakże, że takich informacji pozyskać się nie da. 

Przede wszystkim pamiętać należy, iż wobec GetBack toczy się przyspieszone postępowanie układowe, stosowne informacje można więc uzyskać w toku tego postępowania, ewentualnie można do pozyskania takich informacji zaangażować organy administracji publicznej, np. Komisję Nadzoru Finansowego.

Roszczenia wobec Getback – MISSELING 

W przypadku GetBack od początku praktycznie mówiło się o tzw. missellingu, czyli praktyce polegającej na sprzedaży usług, które są niedostosowane do potrzeb klienta.

Takie działanie jest sprzeczne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i stanowi działanie naruszające zbiorowe interesy konsumentów, ustawa wprost bowiem stanowi, że przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, a w szczególności proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru. 

Powołanie się i wykazanie w toku postępowania, iż przedsiębiorca dopuścił się takiego zachowania skutkować może uznaniem takich zapisów za nieważne, z kolei obligatariuszom przysługiwać będzie wówczas roszczenie odszkodowawcze wobec podmiotów od których obligacje nabyli. 

Kwestionowanie ważności zapisów na obligacje

Obligatariusze kwestionować mogą również ważność zapisów na obligacje, wówczas, gdy to nie oni sami dokonywali zapisu na obligacje, lecz inny podmiot w ich imieniu. Jeżeli taki zapis zostanie uznany za nieważny, wówczas również domagać się można zwrotu środków, które przeznaczone zostały na zakup obligacji. 

Z dokumentów przedstawianych przez obligatariuszy wynika, że wielokrotnie naruszano art. 42 ustawy o obligacjach, w myśl którego zapis na obligacje lub przyjęcie propozycji nabycia obligacji składa się na piśmie, pod rygorem nieważności. Można to zrobić w formie elektronicznej, ale na wyraźnie sformułowane życzenie klienta. W przypadku Getback najczęściej nie było odpowiednich upoważnień dla przedstawicieli banków, by dokonywali takich zapisów.

Naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W niektórych przypadkach obligatariusze GetBack będą również mogli wysuwać roszczenia odszkodowawcze z powodu naruszenia przez spółkę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wprowadza do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektyw w sprawie rynków instrumentów finansowych. 

W takim przypadku roszczenie będzie można oprzeć na zarzucie, iż podmioty sprzedające obligacje dokonywały tych czynności z pominięciem przepisów wskazanej ustawy. Pamiętać oczywiście należy, iż oparcie powództwa na tej właśnie podstawie wymaga indywidualnej i szczegółowej analizy konkretnej sprawy, istotne jednak jest, że z roszczeniem opartym na tej podstawie nie trzeba czekać aż do zakończenia postępowania układowego, gdyż uzyskanie wyroku wstępnego co do ponoszenia odpowiedzialności jest niezależne od zatwierdzenia układu. Wysokość roszczenia zależna oczywiście będzie od rzeczywiście poniesionej przez obligatariusza szkody, jednakże tutaj już treść zawartego układu będzie mieć znaczenie.

Dokonanie oferty publicznej z pominięciem wymogów ustawy

O niektórych roszczeniach przysługujących obligatariuszom decydować również może sposób oferowania im nabycia obligacji. Jeżeli bowiem oferta nabycia obligacji została wysłana np. poprzez pocztę elektroniczną i została skierowana do minimum 150 osób, wówczas, zgodnie z ustawą o obligacjach, mamy do czynienia z emisją obligacji w trybie oferty publicznej, a zatem wówczas zaktualizować może się zarzut dokonywania oferty publicznej z pominięciem wymogów ustawowych dotyczących zatwierdzenia prospektu emisyjnego i  tym samym zaktualizować może się roszczenie odszkodowawcze obligatariuszy. 

Jeśli jednak nabycie obligacji nastąpiło w drodze emisji publicznej, warto wówczas zapoznać się z prospektem emisyjnym oraz z rocznym sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z badania, które jest udostępniane obligatariuszom. Wykrycie bowiem błędów w prospekcie również umożliwia obligatariuszom ubieganie się o odszkodowanie.

Koszty sądowe dochodzenia roszczeń 

Decydując się na zainicjowanie postępowania sądowego pamiętać oczywiście należy o kosztach sądowych, które z tego tytułu obligatariusz zobowiązany będzie ponieść. Zasadą bowiem jest, że opłata sądowa wynosi 5% od wartości dochodzonego roszczenia, jeśli jednak sprawa dotyczy roszczenia wynikającego z czynności bankowych, wówczas opłata pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne nie może przekroczyć 1000 złotych. W sytuacji, gdy uiszczenie opłaty sądowej będzie dla obligatariusza jednak zbyt dużym obciążeniem, zawsze można starać się o zwolnienie z kosztów sądowych.

Dochodzenie roszczeń a postępowanie karne

Sprawa GetBacku to jednak nie tylko ewentualne roszczenia cywilne, lecz w tym momencie przede wszystkim postępowania karne, prowadzone przeciwko osobom zarządzającym GetBack. Dlatego zawsze warto rozważyć możliwość przystąpienia do takiego postępowania, poszkodowany będzie wówczas posiadać aktualne informacje o rozwoju sytuacji.

Jak wynika z powyższego, obligatariusze mają spore pole do popisu i możliwości by dochodzić swych praw, skorzystanie ze wskazanych metod każdorazowo zależy jednakże od okoliczności danej sprawy i uwzględnienia jej indywidualnych cech, na pewno jednakże nie można odpuścić, gdyż szanse na powodzenie są całkiem spore.

W celu uzyskania dalszych informacji, możliwości prowadzenia sprawy przez Kancelarię Sosnowski adwokaci i radcowie prawni prosimy o przesłanie e-maila z opisem sprawy na adres e-mail: adwokat@adwokatjsosnowski.pl . Adwokaci prowadzący sprawę przeanalizują Państwa zgłoszenie oraz udzielą odpowiedzi odnośnie możliwości podjęcia kroków prawnych w danym przypadku. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń analiza może potrwać od 5 do 7 dni roboczych.